Často kladené otázky k SIS

Zde najdete soubor často kladených otázek ke studijnímu informačnímu systému na PedF.

Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení.

Musím se omluvit, když se nedostavím na státní závěrečnou zkoušku?

Nemohu se účastnit státní závěrečné zkoušky, na kterou jsem se přihlásil/a:

  • musím se omluvit na příslušné katedře
  • pověřená osoba na katedře vyznačí tuto omluvu k mému termínu

Pokud se neomluvím, termín mi !! propadá !!

  • Více Studijní a zkušební řád UK čl. 9 odst. 12.

Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku.

Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky po termínu podle věty první, je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry.
Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS.

Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.