Postup při zadávání závěrečné práce

Modul Studentské a závěrečné práce

 1. Vedoucí práce vypíše téma a název práce do SIS (návod zde)
 2. Garant schválí téma práce (návod zde)
 3. Vedoucí práce přidělí práci studentovi a „Zadá práci“
 4. Zadání vytiskne, podepíše garant i student, originál si ponechá student, stejnopis jde na SO do spisu studenta

Dle Opatření děkana č. 38/2020

Poznámka:

 • Téma práce obsahuje:
  • název práce v českém a anglickém jazyce
  • jméno vedoucího práce
  • typ práce a studijní program / obor
  • zásady vypracování práce
  • doporučený seznam literatury
 • Pokud je jazyk práce jiný než český, téma práce obsahuje název práce v jazyce práce a v českém a anglickém jazyce.